🖼️
  • a-BigTime Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp
  • Phần mềm kế toán BigTime 8.0 tuân thủ theo chế độ kế toán hành chính sự nghiệp do Bộ Tài chính ban hành theo quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006, thay thế quyết định số 999-TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ Tài chính.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • i-BigTime Phần mềm kế toán chủ đầu tư
  • Phần mềm kế toán chủ đầu tư i-BigTime được xây dựng nhằm hỗ trợ đắc lực công tác quản lý tài chính kế toán cho Ban quản lý các dự án đầu tư thuộc các cơ quan Nhà nước, đơn vị HCSN, doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các dự án quốc tế…
  • Xếp hạng: 1 11 Phiếu bầu