🖼️
🖼️
🖼️
 • MDW - Phần mềm tính toán móng đơn
 • MDW là phần mềm tự động hoá phân tích thiết kế móng đơn bê tông cốt thép đưa ra kết quả cuối cùng là bản vẽ kỹ thuật thi công...
 • Xếp hạng: 3 12 Phiếu bầu
🖼️
 • MCW - Phần mềm tính toán móng cọc
 • MCW là phần mềm tự động hoá phân tích thiết kế móng cọc đưa ra kết quả cuối cùng là bản vẽ kỹ thuật thi công...
 • Xếp hạng: 4 9 Phiếu bầu
🖼️
 • MBW - Phần mềm tính móng băng
 • MBW là phần mềm tự động hoá phân tích thiết kế kết cấu móng băng bê tông cốt thép đưa ra kết quả cuối cùng là bản vẽ kỹ thuật thi công, đồng thời cũng có thể thực hiện phân tích hệ kết cấu dầm giao nhau...
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
 • KPW - Phần mềm tính toán thiết kế khung phẳng
 • KPW là phần mềm tự động hoá phân tích thiết kế kết cấu khung phẳng bê tông cốt thép đưa ra kết quả cuối cùng là bản vẽ kỹ thuật thi công, đồng thời cũng có thể thực hiện tự động hoá thiết kế kết cấu dàn thép phẳng...
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️