🖼️ DataCamp cho iOS 12.1 Ứng dụng học ngôn ngữ lập trình R, Python, SQL

🖼️
  • Phát hành: DataCamp
  • DataCamp for iOS là ứng dụng học tập tuyệt vời để các bạn làm quen với mã hóa và khoa học dữ liệu, với những bài tập thực hành củng cố kiến thức ngay sau mỗi khóa học.
  • ios Version: 12.1.0

🖼️ DataCamp cho Android 12.1 Ứng dụng học lập trình R trên mobile

🖼️
  • Phát hành: DataCamp
  • DataCamp cho Android là ứng dụng cá nhân giúp người dùng học ngôn ngữ lập trình R trực tuyến.
  • android Version: 12.1.0