🖼️
  • Desktop iCalendar Tạo lịch trên màn hình desktop
  • Bạn từng quên mất sinh nhật một người bạn? Bạn muốn đến cuộc họp nhóm đúng hẹn? Desktop iCalendar chính là giải pháp cho bạn, trình tạo lịch trên desktop cho Windows mạnh mẽ...
  • Xếp hạng: 4 10 Phiếu bầu
🖼️
  • Power Favorites 1.7.7
  • Power Favorites là một tiện ích quản lý bookmark cho Windows giúp bạn đồng bộ hóa các bookmark của bạn. Nó lấy bookmark từ IE, Firefox và Opera rồi gộp chúng lại thành 1 file và tự động đồng bộ hóa nó giữa các máy tính khác nhau.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Desktop iCalendar Lite 1.2
  • Bạn từng quên mất sinh nhật một người bạn? Bạn muốn đến cuộc họp nhóm đúng hẹn? Desktop iCalendar chính là giải pháp cho bạn, trình tạo lịch trên desktop cho Windows mạnh mẽ...
  • Xếp hạng: 4 5 Phiếu bầu