🖼️ Tinderbox for Mac

🖼️
  • Phát hành: Eastgate Systems
  • Tinderbox giúp lưu trữ các ghi chú, ý tưởng, kế hoạch của bạn. Nó có thể giúp bạn sắp xếp, phân tích và hiểu chúng. Ngoài ra, Tinderbox còn giúp bạn chia sẻ ý tưởng thông qua các trang Weblogs và Web journals...
  • mac
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 355