🖼️
  • Tinderbox for Mac
  • Tinderbox giúp lưu trữ các ghi chú, ý tưởng, kế hoạch của bạn. Nó có thể giúp bạn sắp xếp, phân tích và hiểu chúng. Ngoài ra, Tinderbox còn giúp bạn chia sẻ ý tưởng thông qua các trang Weblogs và Web journals...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu