🖼️
  • Send Anywhere Chia sẻ dữ liệu miễn phí
  • Send Anywhere là công cụ chia sẻ dữ liệu nhanh chóng và rất tiện ích cho phép chia sẻ dữ liệu số ngay lập tức dựa trên công nghệ mạng ngang hàng P2P mà không cần tới công nghệ lưu trữ đám mây điện toán.
  • Xếp hạng: 2 5 Phiếu bầu
🖼️