🖼️ F-Spot 0.7.1 for Linux

🖼️
  • Phát hành: F-Spot Team
  • F-Spot là trình quản lý hình ảnh mặc định hiện tại của Ubuntu, F-Spot là một trong những ứng dụng quản lý album hình ảnh tốt.
  • linux
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.554