🖼️
  • F-Spot 0.7.1 for Linux
  • F-Spot là trình quản lý hình ảnh mặc định hiện tại của Ubuntu, F-Spot là một trong những ứng dụng quản lý album hình ảnh tốt.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu