🖼️
🖼️
  • Slimjet cho Mac Trình duyệt web chặn quảng cáo nhanh nhất
  • Slimjet cho Mac 26.0 là trình duyệt web dựa trên Chromium, có khả năng tự động chặn toàn bộ quảng cáo và bảo vệ sự riêng tư người dùng bằng cách đảm bảo trình duyệt không gửi đi bất kỳ dữ liệu chứa mã theo dõi nào.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️