🖼️
  • FRSFileList
  • FRSFileList là một công cụ để nhanh chóng tìm kiếm các tập tin trên máy tính của bạn. Khi bạn tìm thấy danh sách các tập tin, bạn có thể xóa các tập tin, sao chép đường dẫn tập tin
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️
  • FRSFileMgr
  • FRSFileMgr là một công cụ phần mềm để quản lý các các ổ đĩa, thư mục, và tập tin trên máy tính của bạn. Nó được thiết kế ra để thay thế Windows Explorer quản lý tập tin máy tính của bạn.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu