🖼️
  • JSTorrent Ứng dụng tải file cho Chromebook
  • JSTorrent là ứng dụng Torrent Client cho trình duyệt Google Chrome với khả năng chạy ở bất cứ nơi đâu trong môi trường JavaScript chính gốc (pure JavaScript). Đây là ứng dụng tải file cho Chromebook tốt nhất hiện nay.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu