🖼️ Smash Match Game đập tan hình khối cho máy tính & Windows Phone

🖼️
  • Phát hành: Holoboo
  • Smash Match là một game Windows 10 thú vị kiểm tra kỹ năng căn thời gian và tập trung. Trong game, người chơi cần đập tan các hình khối khi chúng di chuyển phía dưới các cặp búa. Điều quan trọng là màu sắc của các hình khối và búa phải khớp với nhau.
  • windows