🖼️ I2P cho Mac 0.9 Mạng ẩn danh dành cho Mac

🖼️
  • Phát hành: I2P Team
  • I2P là một mạng ẩn danh hay dự án Internet tàng hình (Invisible Internet Project), cho phép người dùng sử dụng các thiết bị ẩn danh và gửi tin nhắn an toàn cho nhau.
  • mac Version: 0.9.26