🖼️
  • iMacros for Firefox 6.6.5.0
  • Bạn đã từng sử dụng macro trong Word/Excel thì sẽ hiểu Macro là một chương trình bao gồm các lệnh và hàm được thi hành các thao tác mỗi khi bạn cần. Macro có thể tự động thực hiện thao tác và làm giảm các bước để hoàn thành những công việc thường xuyên.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu