🖼️
  • moveAddict
  • moveAddict là một ứng dụng có thể sử dụng để cắt và dán các file từ Finder, cũng như để kết hợp các folder. Chương trình này cung cấp các chức năng Finder đang thiếu, khả năng chuyển file sử dụng bàn phím. Điều này có nghĩa là nó có thể thay thế kéo và th
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Dock View for Mac
  • DockView giúp bạn hiển thị hóa các cửa sổ bạn đang mở hoặc dễ dàng tìm kiếm cửa sổ bạn muốn tìm bằng cách kích vào CMD + Tab.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu