🖼️
  • FLASH-AID for Linux
  • FLASH-AID là một chương trình mở rộng của Firefox để loại bỏ các plugin flash không cần thiết từ các hệ thống Linux Ubuntu và cài đặt các phiên bản thích hợp theo cấu hình của hệ thống.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu