🖼️ MacFort 4.8 Mã hóa và bảo vệ file trên Mac

🖼️
  • Phát hành: MadowSoft
  • MacFort là một ứng dụng hữu ích dành cho người dùng Mac, cung cấp cho họ khả năng mã hóa và bảo vệ tập tin, dữ liệu hay ứng dụng bằng mật khẩu.
  • mac Version: 4.8