🖼️ Minitab Phầm mềm thống kê mạnh mẽ

🖼️
  • Phát hành: Minitab
  • Minitab là phần mềm thống kê mạnh mẽ, giúp dự đoán, hình dung, phân tích và khai thác sức mạnh của dữ liệu để giải quyết các vấn đề kinh doanh, loại bỏ chi phí phát sinh và sai lầm có thể xảy ra.
  • windows