🖼️
🖼️
  • Nearpod Ứng dụng giáo dục miễn phí cho máy tính
  • Nearpod là ứng dụng giáo dục miễn phí cho phép các giáo viên sử dụng máy tính bảng của mình để quản lý nội dung trên các thiết bị của học sinh và tăng tính tương tác cho bài giảng.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu