🖼️
  • NetShareWatcher 1.4.7
  • NetShareWatcher là phần mềm giúp tăng cường an ninh mạng cho phép người quản trị dễ dàng kiểm soát việc chia sẻ tài nguyên mạng, tài khoản sử dụng... những việc vi phạm việc phân quyền truy nhập dữ liệu trong mạng của họ.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️
  • HTTP traffic generator
  • Đây là một phần mềm mạng đến cho bạn một công cụ đơn giản để kiểm tra web application. bạn chỉ định ra số lần yêu cầu và tần suất giữa các lần yêu cầu đến một URL nào đó
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
Có tất cả 14 phần mềm.