🖼️ QMapShack cho Mac 1.9 Lập kế hoạch hành trình trên Mac

🖼️
  • Phát hành: Oliver Eichler
  • QMapShack cho Mac là tiện ích hỗ trợ lập kế hoạch hành trình thông minh, hỗ trợ người dùng làm việc trên nhiều loại bản đồ khác nhau và thu thập dữ liệu GPS để tạo tuyến đường, thậm chí tính toán cả khoảng cách.
  • mac Version: 1.9.1