🖼️
  • Android SDK Công cụ phát triển Android
  • Android SDK là một phần mềm mã nguồn mở một bộ công cụ phát triển bao gồm một trình gỡ lỗi, các thư viện, trình mô phỏng thiết bị (dựa trên QEMU), mã nguồn thí dụ, và hướng dẫn.
  • Xếp hạng: 4 61 Phiếu bầu