🖼️ BookmarksDropDown cho Firefox 1.1 Tự động ẩn hiện thanh bookmark khi di chuột qua

🖼️
  • Phát hành: PaulJayD
  • BookmarksDropDown cho Firefox là add-on trình duyệt cho phép tự động hiện thanh bookmark của Firefox khi di chuột vào thanh địa chỉ hoặc ẩn khi bỏ chuột ra.
  • windows Version: 1.1.0