🖼️
  • OneNote Repair Toolbox Khôi phục dữ liệu cho các file *.one
  • OneNote Repair Toolbox là phần mềm mạnh mẽ để trợ giúp bạn khôi phục dữ liệu cho các file *.one trong Microsoft OneNote. Nó có thể đọc file *.one bị lỗi và lưu dữ liệu đã khôi phục ra một file riêng biệt trên đĩa.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Excel Repair Toolbox Khôi phục file Excel bị lỗi
  • Excel Repair Toolbox được sử dụng để khôi phục các file Microsoft Excel bị lỗi với định dạng như *.xls, *,xlt, *.xlsx, *.xlsm, *.xltm, *.xltx và *.xlam. Dữ liệu khôi phục sẽ được xuất ra Microsoft Excel hoặc lưu trữ vào file XLSX mới.
  • Xếp hạng: 4 5 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • DBF Repair Toolbox Khôi phục file DBF bị lỗi
  • DBF Repair Toolbox là phần mềm mạnh mẽ được dùng để khôi phục các file cơ sở dữ liệu DBF bị lỗi được sử dụng trong FoxPro, Clipper, dBase và những chương trình khác.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
Có tất cả 20 phần mềm.