🖼️
  • Salesforce Mobile for BlackBerry

  • Ứng dụng này sẽ rất cần thiết cho các nhân viên kinh doanh để quản lý danh sách khách hàng, đối tác liên hệ của mình. Có thể sắp xếp các mối liên hệ theo tài khoản, cơ hội và vị trí.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Salesforce Mobile for iPhone

  • Ứng dụng này sẽ rất cần thiết cho các nhân viên kinh doanh để quản lý danh sách khách hàng, đối tác liên hệ của mình. Có thể sắp xếp các mối liên hệ theo tài khoản, cơ hội và vị trí.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu