🖼️ Horodruin 5.3 Phần mềm đồng bộ hóa thư mục

🖼️
  • Phát hành: Stefano Bordoni
  • Horodruin là một phần mềm hữu ích giúp đồng bộ hóa nhiều thư mục một lúc, đặc biệt là không giới hạn số lượng các thư mục thêm vào danh sách.
  • windows Version: 5.3.393.0