🖼️
🖼️
 • Stellar Phoenix Partition Manager
 • Ứng dụng quản lý phân vùng Mac này sẽ lên kế hoạch rất cụ thể về sử dụng tất cả các phân vùng nhằm đảm bảo dữ liệu được an toàn cũng như cho phép bạn quay trở lại bất kì lúc nào trước khi thực hiện hành động.
 • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Stellar Phoenix Mac iPod Recovery
 • Stellar Phoenix Mac iPod Recovery là phần mềm có thể khôi phục dữ liệu iPod đã bị xóa, mất hoặc bị format. Nó có thể khôi phục các file nhạc, video, ảnh, podcast, sách audio và các loại dữ liệu khác.
 • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Stellar Phoenix Mac File Eraser
 • Ứng dụng Stellar Phoenix Mac File Eraser xóa các folder, file, toàn bộ ổ logic, dấu vết sử dụng hệ thống và dấu vết sử dụng Internet.
 • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Stellar Phoenix FileMaker Recovery
 • Stellar FileMaker Recovery sẽ khôi phục hiệu quả các bảng và dữ liệu từ cơ sở dữ liệu FileMaker bị lỗi, mà không phải thay thế định dạng gốc của chúng.
 • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Stellar Phoenix Entourage Recovery
 • Phần mềm Stellar Phonenix Entourage Recovery được sử dụng để sửa chữa các phần Entourage và lưu an toàn file .RGE.
 • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu