🖼️ DeepGit cho Mac 3.0 Kiểm tra lịch sử mã nguồn lập trình

🖼️
  • Phát hành: SyntEvo GmbH
  • DeepGit cho Mac là phần mềm giúp người dùng kiểm tra file code nguồn để xác định các nhân tố đã thay đổi và xem ai là người chỉnh sửa trong view Blame.
  • mac Version: 3.0.1