🖼️ BgInfo 4.16 Quản lý thông tin hệ thống

🖼️
  • Phát hành: Systems Internals
  • BgInfo là ứng dụng hỗ trợ hiển thị thông tin chi tiết về hệ thống trên màn hình.
  • windows Version: 4.16
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 2.204