🖼️
  • Spacie
  • Spacie là một tiện ích tiện dụng được thiết kế giúp bạn xác định vị trí các tập tin kích thước lớn. Spacie quét các tập tin và thư mục trên đĩa cứng của bạn và hiển thị chúng dạng cột, với kích thước thông tin được hiển thị lên phía trước.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu