🖼️
  • iMindMap

    Vẽ sơ đồ tư duy chuyên nghiệp
  • iMindMap 11.0.4 là phần mềm vẽ bản đồ tư duy được phát triển bởi Tony Buzan. iMindMap là một phần mềm rất mạnh, cung cấp cho người dùng rất nhiều các công cụ hỗ trợ để chuyển đổi các ý tưởng thành hình ảnh.
  • Xếp hạng: 4 104 Phiếu bầu