🖼️ School Tycoon Game mô phỏng quản lý nhà trường

🖼️
  • Phát hành: Trymedia Systems
  • Với School Tycoon, bạn sẽ nắm trọng trách điều hành một học đường và bạn sẽ phải cân đối ngân sách của trường học với việc đào tạo học sinh...
  • windows
  • Đánh giá: 66
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 24.247