🖼️
  • Prevent 1.0
  • Prevent 1.0 cho phép bạn chống việc xóa, dán, copy, di chuyển, đổi tên. Đồng thời chặn các hoạt động sử dụng Task Manager...
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu