🖼️ 1Office Phần mềm quản trị doanh nghiệp tổng thể

🖼️
  • Phát hành: Workway
  • 1Office là phần mềm quản trị doanh nghiệp tổng thể theo mô hình SMAC (Social Mobility Analytics Cloud). Với đầy đủ tính năng của mạng xã hội, giúp nhân viên nhanh chóng nắm bắt những thông tin quan trọng trong công ty.
  • web
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Truy cập
  • Lượt tải: 1.779