🖼️ Coin Tick cho Mac 2.12 Theo dõi tỷ giá tiền điện tử trên màn hình desktop

🖼️
  • Phát hành: Yoni Levy
  • Coin Tick cho Mac là ứng dụng giúp người dùng theo dõi tỷ giá chuyển đổi tiền điện tử ngay trên thanh menu trạng thái của máy tính.
  • mac Version: 2.12