🖼️
  • Annotation Edit
  • zeitAnker Annotation Edit đưa ra cho bạn một giao diện tinh vi để có thể chỉ định và làm phụ đề cho video và audio trong một thời gian ngắn. Ngoài ra, chương trình này cũng được phát triển các kỹ thuật không có ở các chương trình khác, giúp bạn có được mộ
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu