🖼️ EZStorage Mod Mod mở rộng hệ thống chứa đồ trong Minecraft

🖼️
  • Phát hành: Zero__Fall
  • EZStorage Mod 1.12.2/1.11.2 giới thiệu hệ thống cất giữ đồ ngay từ đầu game Minecraft, được mở rộng và thay đổi tùy theo tiến độ chơi.
  • windows