Đơn đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất Biểu mẫu đất đai, nhà ở

 • Đánh giá:
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 37 KB
 • Lượt tải: 494
 • Ngày xuất bản:
 • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Biểu mẫu đơn đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất là hồ sơ thực hiện thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất.

Mẫu số 16/ĐK

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ THỪA KẾ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
(Trường hợp thừa kế theo pháp luật mà người thừa kế là duy nhất)

Kính gửi: ................................................................

 

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:

..... Giờ …. phút, ngày …/…/….…

Quyển số ……, Số thứ tự ……..

Người nhận hồ sơ
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 I- KÊ KHAI NHẬN THỪA KẾ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

(Xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xóa, sửa chữa trên đơn)

1. Người xin đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất:

1.1. Tên người sử dụng đất (viết chữ in hoa): ........................................ Năm sinh: ........................

CMND số: ................................. Cấp ngày ....../...../....../ tại Công an tỉnh ......................................

Họ và tên vợ (chồng) (viết chữ in hoa) ................................................ Năm sinh: ......................

CMND số: ................................. cấp ngày ....../...../....../ tại Công an tỉnh ......................................

1.2. Địa chỉ (hộ gia đình, cá nhân ghi địa chỉ đăng ký hộ khẩu): ..............................................................

........................................................................................................................................................

2. Người để thừa kế quyền sử dụng đất:

2.1. Tên người sử dụng đất (viết chữ in hoa): ...........................................................................

........................................................................................................................................................

2.2. Địa chỉ: .................................................................................................................................

3. Thửa đất xin đăng ký thừa kế quyền sử dụng:

3.1. Thửa đất số: ...........................................;

3.2. Tờ bản đồ số: .............................................;

3.3. Địa chỉ tại:  ...........................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………

3.4. Diện tích thửa đất: ......................m2;

3.5. Mục đích sử dụng đất: .......................................;

3.6. Thời hạn sử dụng đất: ...................................;

3.7. Nguồn gốc sử dụng đất: .....................................................................................

3.8. Tài sản gắn liền với đất: ...................................................................................

.......................................................................

3.9. Nghĩa vụ tài chính về đất đai: ....................................................................................... ……

3.10. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

- Số phát hành: ......................................... (số in ở trang 1 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất),

- Số vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất: .....................; Ngày cấp ...../...../............................

3.11. Giấy tờ khác: .....................................................................................................................

4. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thửa đất trên.

- ................................................................................................................................................

- ................................................................................................................................................

- ………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người để thừa kế trong việc sử dụng thửa đất mà tôi được nhận thừa kế.

……, ngày .... tháng ... năm ....

Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

II- CHỨNG THỰC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................ 

Ngày ….. tháng …. năm …..

Cán bộ địa chính
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Ngày ….. tháng …. năm …..

TM. Ủy ban nhân dân
Chủ tịch

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu đơn đăng ký xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật Mẫu đơn đăng ký xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật Mẫu đơn đăng ký

Mẫu đơn đăng ký xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 50

Bảng tổng hợp hiện trạng sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của các cơ quan hành chính Bảng tổng hợp hiện trạng sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của các cơ quan hành chính

Bảng tổng hợp hiện trạng sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của các cơ quan hành chính
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 148

Tờ khai hiện trạng sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước và đề xuất phương án xử lý Tờ khai hiện trạng sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước và đề xuất phương án xử lý

Tờ khai hiện trạng sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước và đề xuất phương án xử lý
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.373

Biểu mẫu Đơn xin cấp giấy phép xây dựng Biểu mẫu Đơn xin cấp giấy phép xây dựng Biểu mẫu hành chính

Biểu mẫu Đơn xin cấp giấy phép xây dựng
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.126

Mẫu đơn xin gia hạn sử dụng giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi Mẫu đơn xin gia hạn sử dụng giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi Mẫu đơn

Mẫu đơn xin gia hạn sử dụng giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 116

Mẫu đơn xin gia hạn sử dụng đất Mẫu đơn xin gia hạn sử dụng đất Mẫu đơn

Mẫu đơn xin gia hạn sử dụng đất
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 884

Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 491

Bản tính giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước Bản tính giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Bản tính giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 35
Xem thêm Xây dựng - Nhà đất