Bộ đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3-4-5 năm 2017-2018 có đủ file nghe và đáp án Đề thi học kỳ II môn Tiếng Anh cấp tiểu học

Tải về
  • Đánh giá:
    (4★ | 4 👨)
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 51,8 MB
  • Lượt xem: 2.724
  • Lượt tải: 981
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Bộ đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3-4-5 năm 2017-2018 có đủ file nghe và đáp án là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các thầy cô giáo. Với tài liệu này sẽ giúp thầy cô có thêm tư liệu chuẩn bị cho việc ra đề thi học kì 2. Quý phụ huynh có thể tải về tài liệu để hướng dẫn con em mình ôn tập nhằm củng cố kiến thức chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 2 đạt kết quả tốt nhất.

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 (gồm file nghe và đáp án)

 

Họ và tên HS:……………………

Lớp:……..Trường TH ……………

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM

MÔN TIẾNG ANH- LỚP 3 (4T/tuần)

NĂM HỌC 2017-2018

Thời gian: 20 phút (Tờ 1)

Marks:

 

Listening

Reading and writing

Speaking

Total

Q.1

Q.2

Q.3

Q.4

Q.5

Q.6

Q.7

Q.8

Q. 9

Q.10

 
                       
                         

 PART 1. LISTENING (20 minutes)

Question 1: Listen and number. (1 pt)

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Question 2. Listen and write T (True) or F (False)(1pt).

1. Mai has a cat, a dog and a parrot.

2. The cat is on the table.

3. The dog is under the bed.

4. The rabbits are in the garden.

Question 3. Listen and draw the line. There is an example.(1 pt)

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Question 4. Listen and tick. (1 pt)

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Question 5. Listen and complete. (1pt)

1. The ...............is large.

2. I have a new...................

3. My sister is.........................

4. I like ............................days

Còn tiếp...

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 (gồm file nghe và đáp án)

 

Họ và tên HS:……………………

Lớp:……..Trường TH ……………

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM

MÔN TIẾNG ANH- LỚP 4 (4T/tuần)

NĂM HỌC 2017-2018

Thời gian: 20 phút (Tờ 1)

Marks:

 

Listening

Reading and writing

Speaking

Total

Q.1

Q.2

Q.3

Q.4

Q.5

Q.6

Q.7

Q.8

Q. 9

Q.10

 
                       
                         

PART 1. LISTENING ( 20 minutes)

Question 1: Listen and number. (1 pt)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4

Question 2. Listen and write T (True) or F (False)as examples(1pt).

1. How much is this jacket?

2. The yellow jumper is seventy thousand dong.

3. How much are these skirts?

4. The sandals are one hundred thousand dong.

Question 3. Listen and draw the line. There is an example.(1 pt)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4

Question 4. Listen and tick. (1 pt)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4

Question 5. Listen and complete. (1pt)

1. I want to go to the zoo because I want to see…………………………..

2. My brother does not like crocodiles because they are……………………….

3. The………………………… are beautiful.

4. Some…………………..animals are wonderful.

Còn tiếp...

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 (gồm file nghe và đáp án)

 

Họ và tên HS:……………………

Lớp:……..Trường TH ……………

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM

MÔN TIẾNG ANH- LỚP 5 (4T/tuần)

NĂM HỌC 2017-2018

Thời gian: 20 phút (Tờ 1)

Marks:

 

Listening

Reading and writing

Speaking

Total

Q.1

Q.2

Q.3

Q.4

Q.5

Q.6

Q.7

Q.8

Q. 9

Q.10

 
                       
                         

PART I. LISTENING (20 minutes)

Question 1. Listen and number. (1 pt)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5

Question 2. Listen and write T (True) or F (False).(1pt)

1. What would you like to eat ?

I’d like an apple, please.

2. What would you like to drink?

I’d like a glass of milk, please.

3. How many eggs do you eat every week?

I eat four a week.

4. How much water do you drink?

I drink four bottles a day.

Question 3. Listen and circle a or b. (1pt)

1. What will the weather be like tomorrow?

It will be............................... and..............................

a. cold, cloudy b. cool, windy

2. What’s spring like in your country?

It’s usually............................and................................

a. cold, foggy b. cool, foggy

3. What’s autumn like in your country?

It’s usually............................and................................

a. cool, windy b. cool, stormy

4. What’s winter like in your country?

It’s usually............................and................................

a. cold, windy b. cool, windy

Question 4. Listen and tick. (1 pt)

 

Opposite the pharmacy

Between the supermarket and the cinema

Next to the stadium

Go along the street and

turn left

1. The museum

       

2. The supermarket

       

3. The bus stop

       

4. The post office

       

Question 5. Listen and write one word in each box. (1pt)

How can they get there?

By………….

1. Akiko

 

2. Tony

 

3. Mai

 

4. Linda

 

Mời các bạn tải về để xem chi tiết nội dung chi tiết