Tờ khai thuế TNCN - Mẫu số 10/KK-TNCN Dành cho cá nhân có thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

Tải về
  • Đánh giá:
    3 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 63 KB
  • Lượt tải: 325
  • Ngày phát hành:
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Tờ khai thuế TNCN - Mẫu số 10/KK-TNCN - Dành cho cá nhân có thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

Mẫu số 10/KK-TNCN: Tờ khai thuế TNCN dành cho cá nhân có thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán như sau:

Mẫu số: 10/KK-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
(Dành cho cá nhân có thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán)

[01] Kỳ tính thuế: Năm ……….…

[02] Lần đầu:                [03] Bổ sung lần thứ: 

[04] Tên người nộp thuế: …………………..……………………………...........................

[05] Mã số thuế: 

[06] Địa chỉ: …………………………………….......................................................................

[07] Quận/huyện: ..................... [08] Tỉnh/thành phố: .........................................................

[09] Điện thoại: ……………….. [10] Fax: .......................... [11] Email: ...........................

[12] Tên đại lý thuế (nếu có): …..………………………....................................................

[13] Mã số thuế: 

[14] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….

[15] Quận/huyện: ...................... [16] Tỉnh/thành phố: ........................................................

[17] Điện thoại: ........................ [18] Fax: ....................... [19] Email: ...................................

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số: ..................................... Ngày: .................................................

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT Chỉ tiêu Số tiền
1 Doanh thu dự kiến phát sinh trong kỳ [21]  
2 Tỷ lệ thu nhập chịu thuế (%) [22]  
3 Thu nhập chịu thuế dự kiến của kỳ [23]  
4 Giảm trừ gia cảnh [24]  
- Cho bản thân cá nhân [25]  
- Cho người phụ thuộc [26]  
5 Thu nhập tính thuế dự kiến trong kỳ [27]  
6 Thuế thu nhập cá nhân dự kiến phải nộp trong kỳ [28]  

CHI TIẾT GIẢM TRỪ CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC

STT Họ và tên
Ngày sinh Số CMND/Hộ chiếu
Quan hệ với người nộp thuế
Số tháng được tính giảm trừ trong năm
Thu nhập được giảm trừ
[29]
[30]     [33] [34] [35]
1            
2            
3            
...

Tổng cộng [36] [37

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./. 

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: …….

Chứng chỉ hành nghề số: .......

Ngày ....... tháng ….... năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu