Desktop Google Reader 1.3

Link Download Desktop Google Reader 1.3 chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.