KinNecro 1.0 - Shortcut nhanh cho ứng dụng trên USB

Link Download KinNecro 1.0 - Shortcut nhanh cho ứng dụng trên USB chính: