Nhật Ký Đặng Thùy Trâm for Android 1.0

Link Download Nhật Ký Đặng Thùy Trâm for Android chính: