Praat for Linux (64-bit) 2.11

Link Download Praat for Linux (64-bit) chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.