🖼️
🖼️
🖼️
  • Bitrix24 Công cụ làm việc nhóm hiệu quả
  • Bitrix24 là một mạng xã hội nội bộ, một không gian làm việc thống nhất cho công ty của bạn. Dịch vụ này giúp tăng cường trao đổi thông tin nội bộ, giao tiếp đi kèm với một bộ hoàn chỉnh các công cụ kinh doanh trong một giao diện trực quan duy nhất.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️