🖼️ Chipper cho iOS 1.14 Ứng dụng lập kế hoạch học tập cho sinh viên

🖼️
  • Phát hành: Cram Fighter
  • Chipper là một ứng dụng lập kế hoạch kỹ thuật số mới, giúp các bạn sinh viên quản lý lịch học ở trường đại học tốt hơn.
  • ios Version: 1.14

🖼️ Chipper cho Android 1.11 Ứng dụng lập kế hoạch học tập cho Android

🖼️
  • Phát hành: Cram Fighter
  • Chipper là ứng dụng lập kế hoạch đa năng, giúp lên danh sách những việc cần làm, sắp xếp bài tập về nhà, lên lịch học cho các kỳ thi lớn, theo dõi deadline và quản lý cuộc sống học tập của bạn.
  • android Version: 1.11