🖼️ italki cho iOS 3.35 Học ngoại ngữ trực tuyến 1-1 với người bản ngữ

🖼️
  • Phát hành: ITALKI HK
  • italki là ứng dụng học tập tuyệt vời dành cho những ai đang muốn học một ngôn ngữ mới, cho bạn tham gia lớp học trực tuyến 1 thầy 1 trò với giáo viên bản ngữ.
  • ios Version: 3.35

🖼️ italki cho Android 3.35 Học ngoại ngữ với người bản ngữ

🖼️
  • Phát hành: ITALKI HK
  • italki cho phép bạn học ngoại ngữ với những người bản ngữ trong lớp học trực tuyến 1-1 hoặc kiếm tiền từ việc dạy ngoại ngữ online.
  • android Version: 3.35.1-google_play