🖼️ Readlang cho Chrome 1.0 Extension học ngoại ngữ trên Chrome

🖼️
 • Phát hành: Readlang
 • Là một extension trên Chrome, Readlang là một công cụ học ngoại ngữ trực tuyến rất hữu ích cho những người sử dụng trình duyệt Chrome.
 • windows Version: 1.0.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 90

🖼️ Readlang Trang web học tiếng nước ngoài

🖼️
 • Phát hành: Readlang
 • Readlang là một ứng dụng web học tiếng nước ngoài cho phép bạn tham khảo bản dịch các bài báo có sẵn trên cộng đồng Readlang, trên các website cũng như đoạn văn mà bạn tải lên.
 • web
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 59