🖼️
  • StatWin Professional Phần mềm giám sát máy tính
  • Phần mềm StatWin Professional được thiết kế để thu thập, lưu trữ và phân tích các số liệu thống kê của hoạt động máy tính và hoạt động người dùng trong Windows
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • StatWin Enterprise
  • Phần mềm StatWin được thiết kế để thu thập, lưu trữ và phân tích các số liệu thống kê của hoạt động máy tính và các hoạt động của người dùng. StatWin Enterprise có nhiều tính năng để làm việc với mạng LAN.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • StatWin Total PE
  • StatWin phần mềm được thiết kế để thu thập, lưu trữ và phân tích các số liệu thống kê của hoạt động máy tính và các hoạt động sử dụng dựa trên Windows. StatWin Total PE bao gồm tất cả các tính năng của StatWin Pro công cụ làm việc trong mạng LAN.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu