🖼️
  • Password Repository for Mac
  • Password Repository cho phép người dùng có thể lưu và quản lý tất cả mật khẩu của họ bên trong một dữ liệu đã được cấu trúc rõ ràng...
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Mac Restart X for Mac
  • Mac Restart X có thể khởi động lại theo cơ chế cơ bản hoặc một thời điểm của một ngày hay giờ nào đó bằng cách sử dụng nó thông qua iCal của Apple hoặc thông qua một từ khóa nào đó trong một trang web...
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Cronette for Mac
  • Cronette là một phần mềm dùng để xác định các tác vụ có thể chạy tự động bởi Mac. Chương trình này có thể sử dụng trên các máy chủ Mac không được quản lý hoặc cho các tác vụ được thực hiện qua đêm hoặc dùng cho các tác vụ có tính lặp đi lặp lại được thực
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️