🖼️
  • Phát hành: Cygnus Solutions
  • Cygwin 3.1.4-1 là một môi trường giả lập hệ điều hành Linux chạy trên Windows. Cygwin giúp người sử dụng Windows có thể làm việc y như trên Linux mà không cần phải cài đặt vào PC.
  • windows Version: 3.1.4-1
  • Đánh giá: 8
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 21.231